Disclaimer publicaties

Bovenstaande publicatie met het (eventueel) daarin verwoorde besluit is gebaseerd op de huidige opinie van de opsteller. Een opinie is geen feitelijke verklaring. De publicatie kan evenwel door derden worden opgevat als een beleggingsaanbeveling. ProBeleggen is de uitgever van deze publicatie. De opsteller is als onafhankelijk analist verbonden aan ProBeleggen.

De publicatie is niet bedoeld als een aanbod of verzoek tot aan- of verkoop van een financieel instrument en moet evenmin worden beschouwd als een persoonlijk beleggingsadvies, aangezien ProBeleggen noch de opsteller inzicht heeft in de individuele (financiële) situatie en doelstellingen van beleggers. Aan de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De opsteller en ProBeleggen garanderen niet dat de inhoud van de publicatie juist en volledig is en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud ervan.

Bij de totstandkoming van de publicatie is, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van informatie uit betrouwbare bronnen. Hieronder valt informatie van desbetreffende uitgevende instelling, (koers)informatie van datavendors, analistenrapporten alsmede relevante markt- en sectorinformatie. De opsteller heeft deze informatie geïnterpreteerd bij de totstandkoming van zijn opinie en kan daarbij eveneens aannames hebben gebruikt. Indien aannames van de opsteller materieel afwijken, kan dat gevolgen hebben voor de waarde van het onderliggende financieel instrument.

De gehanteerde waarderingsmethode is over het algemeen gebaseerd op fundamentele analyse. Bij fundamentele analyse kijkt de opsteller onder andere maar niet uitsluitend naar de jaarrekening, de bedrijfsdoelstellingen, kwaliteit management, rendementen op het toevertrouwde kapitaal en de waardering. Maatstaven die onder ander gebruikt worden voor de waardering zijn koers-winstverhouding, ev/ebitda, ev/sales, kasstroomrendement en boekwaarde.
Het kan voorkomen dat een opsteller uitsluitend gebruik maakt van technische analyse of een combinatie tussen fundamentele en technische analyse. Bij technische analyse kijkt de opsteller naar trends in het koersverloop van het betreffende financiële instrument en tracht hij/zij daarin historische patronen te ontwaren.

De opinie heeft geen specifieke geldigheidstermijn, aangezien feiten en omstandigheden met betrekking tot het financieel instrument en de uitgevende instelling kunnen wijzigen. De frequentie van eventuele bijstellingen van de opinie zijn daar mede van afhankelijk. De publicatie is niet vooraf aan de uitgevende instelling bekend gemaakt ter afstemming en voorkoming van feitelijke onjuistheden.

ProBeleggen heeft geen belang in het financieel instrument of een belangenconflict ten aanzien van de uitgevende instelling. De opsteller kan belang hebben, nemen of afbouwen in het financieel instrument van de uitgevende instelling, waarop de publicatie betrekking heeft. Indien de uitgevende instelling een marktkapitalisatie van meer dan € 500 miljoen heeft, wordt verondersteld dat de publicatie geen invloed heeft op de koers en mag de opsteller direct na het publiceren ervan handelen in het financieel instrument. Indien de marktkapitalisatie van de uitgevende instelling lager is dan € 500 miljoen, zal de opsteller na het publiceren ten minste twee uur wachten, voordat hij/zij mag handelen in het financieel instrument.

Beleggingen in financiële instrumenten zijn onderhevig aan markt- en andere risico’s. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.